Aqua Master Tools categorieen Menu
https://www.aquamastertools.com/nl/algemene-voorwaarden
Zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Aqua master tools

Ambachtsweg 55c

1271 AL Huizen

Kvk:71285695                                                       

1.    Alle offertes/ aanbieding van Aqua master tools, zowel mondeling als schriftelijk, zijn    vrijblijvend.

2.   Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW in EUR.

3.    De koper zal de door gebruiker te leveren producten of diensten niet toepassen in- of ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in art. 11a lid 3 en lid 5 Opiumwet, of art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit. Koper is er mee bekend dat de levering door gebruiker aan een koper die zich schuldig maakt de hierboven vermelde beroepsmatige, grootschalige hennepteelt en/of georganiseerde hennepteelt, gezien de op gebruiker rustende wettelijke onderzoek plicht, mogelijk de verdenking ten laste van gebruiker oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van art 11a van de Opiumwet. In het kader van deze onderzoek plicht zal koper bij het plaatsen van zijn bestelling verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt bij de grootschalige of professionele hennepteelt. Indien koper in strijd handelt met art. 11a lid 3 en lid 5 Opiumwet, of art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit, zal de gebruiker de koopovereenkomst onverwijld ontbinden en niet tot levering over gaan. Alle zakelijke contacten met de betrokken koper zullen in dat geval onmiddellijk worden beëindigd. Levering geschiedt af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij de koper, van buiten de Europese Unie, worden alle kosten voor douaneformaliteiten, exportdocumenten, etc. in rekening gebracht. De gebruiker draagt zorg voor het (laten) opmaken van de benodigde documenten, dan wel het afhandelen van de noodzakelijke formaliteiten, doch een en ander geschiedt voor rekening van de koper.De gebruiker is gerechtigd voor een opdracht c.q. bestelling kosten in rekening te brengen. De kosten worden berekend volgens de Incoterms 2000. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan. De gebruiker stelt de koper schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de koper de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren. Indien de koper ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de koper door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet. Levering van zaken geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op een door de koper opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de koper bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De koper staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. De koper is verplicht emballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat aan de gebruiker te retourneren. De gebruiker is verplicht de verpakking van de door hem geleverde zaken van de koper terug te nemen, indien de koper voor die verpakking statiegeld aan de gebruiker heeft betaald, mits de verpakking onbeschadigd en compleet is en wederom als verpakking voor dezelfde soort zaken als waartoe zij gediend heeft, aangewend kan worden.De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

4.   De klant/afnemer is verplicht het door Aqua master tools aan hem geleverde binnen 24 uur na aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen en indien daarvan sprake blijkt te zijn dit binnen deze termijn aan Aqua master tools te melden. Aqua master tools is gerechtigd klachten na afloop van deze termijn niet (meer) in behandeling te nemen.

5.   Retourzending van afgeleverde zaken wordt door Aqua master tools alleen aanvaard indien de klant/afnemer met betrekking tot deze zaken een op zijn naam gestelde factuur overlegt en Aqua master tools voorafgaand aan de retourzending zich daarmee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

6.   Aqua master tools verstrekt geen andere of verdere garanties dan de garanties die door de desbetreffende producent of leverancier aan haar zijn verstrekt.

7.   De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.

8.   Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de koper in rekening te brengen. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeken van de koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.  Zaken die ter reparatie worden aangeboden, dienen aan het door Aqua master tools op te geven adres te worden afgeleverd. Aqua master tools is gerechtigd de kosten van reparatie of onderzoek aan de klant/afnemer in rekening te brengen.

10. Alle aanspraken op reparatie of vervanging komen te vervallen als de klant/afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan de door Aqua master tools geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten.

11. Aqua master tools. levert zaken in beginsel uitsluitend af tegen betaling à contant of indien voorafgaand aan de levering het volledige factuurbedrag op haar bank- of girorekening is bijgeschreven tenzij anders is afgesproken.

12. Bij levering op krediet wordt door Aqua master tools. een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud gemaakt, dat door de klant/afnemer door het aanvaarden van de levering wordt aanvaard. Alle geleverde zaken blijven in dat geval eigendom van Aqua master tools., totdat volledige betaling van het geleverde heeft plaatsgevonden. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook onverkort indien de geleverde, maar nog niet betaalde zaken door de klant/afnemer enige bewerking hebben ondergaan.

13.  Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

14.  Op de tussen de gebruiker en de koper gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter  te Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de koper woont.

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Website door CM SpecialistAqua Master Tools